Vyriausiosios rinkimų komisijos projektas dėl nusikalstamų E. Vaitkaus veiksmų

Autorius: Ekspertai.eu Šaltinis: https://ekspertai.eu/vyriausio... 2024-06-11 17:37:00, skaitė 1112, komentavo 5

Vyriausiosios rinkimų komisijos projektas dėl nusikalstamų E. Vaitkaus veiksmų

PROJEKTAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

SPRENDIMAS

DĖL 2024 M. GEGUŽĖS 12 D. LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMŲ
KANDIDATO EDUARDO VAITKAUS POLITINĖS REKLAMOS SKLEIDIMO IR
POLITINĖS KAMPANIJOS FINANSAVIMO

2024 m. birželio 13 d. Nr. Sp-

Vilnius

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso 93 straipsnio 2 dalimi, 95 straipsnio 1–5, 7 dalimis, 97 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 3 dalimi, 104 straipsnio 1–3 dalimis, 107 straipsnio 1 dalimi, 109 straipsnio 1–3, 5 ir 6 dalimis, 110 straipsnio 1, 2, 4, 5 dalimis, 111 straipsnio 1, 2, 4, 5 dalimis, 112 straipsnio 1 dalimi,
113 straipsnio 1–3 dalimis, 114 straipsnio 2 dalimi ir 8 dalies 1 punktu, 10 dalimi, 119 straipsnio 2 dalimi, 120 straipsnio 1 dalimi, 193 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktus ir 2 dalimi ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Teisės ir tyrimų skyriaus bei Politinių partijų ir politinių kampanijų
finansavimo kontrolės skyriaus 2024 m. birželio 7 d. pažymą Nr. 3-51(1.2) „Dėl 2024 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų kandidato Eduardo Vaitkaus politinės reklamos skleidimo ir politinės kampanijos finansavimo“ (pridedama), n u s p r e n d ž i a:

1. Pripažinti kandidato į Respublikos Prezidentus Eduardo Vaitkaus politine reklama:

1.1. leidinį „Lietuvos konservatoriai“ (2023 m. gruodžio 15 d. Nr. 1, 2023 m. gruodžio 22 d. Nr. 2 ir 2024 m. sausio 5 d. Nr. 3);

1.2. 2023 m. spalio 5 d., 15 d., 22 d., 29 d., lapkričio 5 d., 12 d. „YouTube“ paskyroje „Vaidas Žemaitis“ skleistas tiesiogines vaizdo transliacijas.

2. Pripažinti paslėpta politine reklama:

2.1. šio sprendimo 1.1 papunktyje nurodytą politinę reklamą;

2.2. šio sprendimo 1.2 papunktyje nurodytą politinę reklamą.

3. Pripažinti kandidato į Respublikos Prezidentus E. Vaitkaus politinės kampanijos išlaidomis:

3.1. Gana yra gana, VšĮ, apmokėtas leidinio „Lietuvos konservatoriai“ Nr. 1, Nr. 2 rengimo, spausdinimo ir platinimo išlaidas (2 550 Eur);

3.2. nustatytą politinės reklamos kainą (1 815 Eur) už 2023 m. spalio 5 d., 15 d., 22 d., 29 d., lapkričio 5 d., 12 d., 19 d., 26 d., gruodžio 3 d., 10 d., 17 d., 24 d., 31 d., 2024 m. sausio 7 d., 14 d., 21 d., 28 d., vasario 4 d., 11 d., 18 d., 25 d., kovo 3 d., 10 d., 17 d., 24 d., 31 d., balandžio 7 d., 14 d., 21 d., 28 d. tiesiogines vaizdo transliacijas portalo „YouTube“ paskyroje „Vaidas Žemaitis“;

3.3. interneto puslapio mesgalime.lt, kuriame buvo skleidžiama E. Vaitkaus politinė reklama, domeno registravimo kainą (7,85 Eur).

4. Pripažinti nepinigine auka politinės kampanijos dalyvio E. Vaitkaus politinei kampanijai finansuoti:

4.1. leidinio „Lietuvos konservatoriai“ išlaidas, nurodytas šio sprendimo 3.1 papunktyje (bendra suma 2 550 Eur);

4.2. Vaido Žemaičio Lekstučio paslaugas, nurodytas šio sprendimo 3.2 papunktyje (bendra suma 1 815 Eur);

4.3. Edmundo Ščerbinos patirtas išlaidas, nurodytas šio sprendimo 3.3 papunktyje (suma 7,85 Eur).

5. Pripažinti, kad savarankiškas politinės kampanijos dalyvis E. Vaitkus pažeidė Rinkimų kodekso:

5.1. 111 straipsnio 1 dalies nuostatas, naudodamas Rinkimų kodekso reikalavimų neatitinkančias aukas;

5.2. 111 straipsnio 2 dalies nuostatas, finansuodamas savo rinkimų politinę kampanija per trečiuosius asmenis;

5.3. 112 straipsnio 1 dalį, priėmęs aukas neužsiregistravęs savarankišku politinės kampanijos dalyviu;

5.4. 113 straipsnio 2 dalies nuostatas, panaudojęs rinkimų politinei kampanijai finansuoti gautas, bet finansavimo apskaitos žiniaraštyje neregistruotas aukas, taip pat nepinigines aukas, iždininkui neužpildžius aukų lapų;

5.5. 114 straipsnio 2 dalies nuostatas, patyręs išlaidų neužsiregistravus politinės kampanijos dalyviu;

5.6. 119 straipsnio 2 dalies ir 120 straipsnio 1 dalies nuostatas, finansavimo apskaitos žiniaraštyje neužregistravęs dalies rinkimų politinei kampanijai gautų aukų ir rinkimų politinės kampanijos išlaidų;

5.7. 93 straipsnio 2 dalies nuostatas, skleisdamas politinę reklamą, nesilaikydamas sąžiningų ir garbingų rinkimų principų.

6. Pripažinti, kad Gana yra gana, VšĮ pažeidė Rinkimų kodekso:

6.1. 95 straipsnio 4 ir 5 dalių nuostatas, rengusi ir išleidusi 1.1 papunktyje nurodytą atlygintiną politinę reklamą, nepažymėtą politinės reklamos žyma;

6.2. 104 straipsnio 3 dalies nuostatas, finansuodama savarankiško politinės kampanijos dalyvio politinę kampaniją kitomis, šiame straipsnyje nenurodytomis, lėšomis;

6.3. 111 straipsnio 4 dalies nuostatas, finansuodama politinės kampanijos dalyvį, neturėdama tam teisės.

7. Pripažinti, kad UAB „Grėsmės nacionaliam saugumui“ pažeidė Rinkimų kodekso 95 straipsnio 4 ir 5 dalių nuostatas, paskleidusi 1.1 papunktyje nurodytą politinę reklamą, nepažymėtą politinės reklamos žyma.

8. Pripažinti, kad V. Žemaitis Lekstutis pažeidė Rinkimų kodekso:

8.1. 95 straipsnio 4 ir 5 dalių nuostatas, skleisdamas draudžiamą politinę reklamą, nesilaikydamas teisės aktuose nustatytų politinės reklamos žymėjimo reikalavimų;

8.2. 97 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas, skleisdamas šio sprendimo 3.2 papunktyje nurodytą politinę reklamą neatlygintinai;

8.3. 96 straipsnio 1 dalies nuostatas, skleisdamas šio sprendimo 3.2 papunktyje nurodytą politinę reklamą, Vyriausiajai rinkimų komisijai nedeklaravęs 2024 m. gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės reklamos skleidimo įkainių

9. Pripažinti, kad E. Ščerbina pažeidė Rinkimų kodekso:

9.1. 95 straipsnio 4 ir 5 dalių nuostatas, skleisdamas draudžiamą politinę reklamą, pažymėtą nesilaikant teisės aktuose nustatytų politinės reklamos žymėjimo reikalavimų;

9.2. 97 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas, interneto puslapyje mesgalime.lt skleisdamas E. Vaitkaus politinę reklamą neatlygintinai;

9.3. 96 straipsnio 1 dalies nuostatas, skleisdamas 8.1 papunktyje nurodytą politinę reklamą, VRK nedeklaravęs 2024 m. gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės reklamos skleidimo įkainių;

9.4. 95 straipsnio 3 dalies nuostatas, apmokėjęs su rinkimų politine kampanija susijusią atlygintiną politinę reklamą be politinės kampanijos dalyvio įgaliojimo.

10. Pripažinti šio sprendimo 5.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus pažeidimus šiurkščiais Rinkimų kodekso pažeidimais pagal 193 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktus.

11. Vadovaujantis Rinkimų kodekso 111 straipsnio 5 dalimi, įpareigoti savarankišką politinės kampanijos dalyvį E. Vaitkų sumokėti į valstybės biudžetą 4.1 papunktyje nustatytos juridinio asmens Gana yra gana VšĮ nepiniginės aukos dydį (2 550 Eur) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo VRK
sprendimo priėmimo dienos.

12. Pavesti Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui:

12.1. papildyti 2024 m. gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos dalyvio E. Vaitkaus politinės reklamos ataskaitą šio sprendimo 1.1, 1.2 ir 3.3 papunkčiuose nurodyta politine reklama ir politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštį 3.1–3.3 papunkčiuose nurodytomis išlaidomis

12.2. panaikinti 2024 m. gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos dalyvio E. Vaitkaus Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinėje sistemoje Savanoriškų darbų registro įrašą (ID Nr. 1281), registruotą 2024 m. sausio 5 d. Neatlygintinų paslaugų sutarties pagrindu EV Nr. 002, ir E. Vaitkaus politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštyje V. Žemaičio Lekstučio vardu užregistruotus pajamų (ID Nr. 73423) ir išlaidų (ID Nr. 97018) įrašus, kaip netinkamą E. Vaitkui suteiktų paslaugų ir patirtų išlaidų vertės apskaitymą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Komisijos pirmininkė Lina Petronienė

Susiję:

Vyriausioji rinkimų komisija padėjo tašką Eduardo Vaitkaus istorijoje (pažyma video formatu)

lina-petroniene.jpg